Sri K.Subbarayudu Dharmakartha
Sri M.Punna Rao Secretary
Sri V.S. Gopala Krishna Treasurer
Sri Dwarakanath Gupta Member
Sri P.V.P.C.Prasad Member
Sri N. Bose Babu Joint secretary
Sri P.Venkata Ramana Member
Sri D.R.M.Samudraiah Member