1. Sri K.Subbarayudu (Dharmakartha)
  2. Sri M.Punna Rao
  3. Sri N.Bose Babu
  4. Sri V.S.Gopala Krishna
  5. Sri P.V.P.C.Prasad
  6. Sri P.Venkata Ramana
  7. Smt. Binita Shah
  8. Sri Rajeev Bhandari
  9. Sri D.R.M.Samudraiah
  10. Sri G.Satyanarayana
  11. Sri B.Koti Reddy